Brand Identity
Print Communications
Digital Media
Fine Art
HomeCompanyExpertisePortfolioFine ArtContact
portfolio: brand identity + print design + web design

Gravity Magazine (prototype)
Magazine spread, Gravity Magazine.